Tri ân nhũng giọt máu vàng

Việc nhỏ, nghĩa lớn, ấm áp tình người của thầy cô trường Tiểu học kim Đồng Thành phố trong ngày hiến máu nhân đạo cùng chung tay đẩy lùi dịch bênh

Việc nhỏ, nghĩa lớn, ấm áp tình người của thầy cô trường Tiểu học kim Đồng Thành phố trong ngày hiến máu nhân đạo cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bài viết liên quan